onsdag 7. mars 2018

Prøv en medarbeidersamtale !


Litt om målene for medarbeidersamtalene
Alle medarbeidere i bedriften bør ha en årlig medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. En medarbeidersamtale er en planlagt og systematisk samtale hvor begge parter på forhånd har forberedt hvilke forhold, problemer og utfordringer som de ønsker drøftet. Medarbeidersamtalen skal således kunne være en arena for konkret planlegging av den enkeltes totale arbeidssituasjon i den kommende perioden. Det er derfor viktig at arbeidsoppgaver, økonomiske og faglige arbeidsmål, samarbeidsforhold, kompetanseutviklingstiltak og forventninger til arbeidsresultater blir avklart. Medarbeidersamtalen krever god planlegging og systematikk samt ærlighet fra begge parter for at både bedriften og den enkelte skal få et utbytte av samtalen.

For medarbeideren:
Medarbeidersamtalen kan gi deg anledning til å få vurdert siste års arbeidsresultater. Samtidig skal samtalen bl.a. dreie seg om samarbeidsforhold og nødvendig faglig og personlig utvikling. Dette kan for deg være årets beste mulighet til å øve innflytelse på din egen arbeidssituasjon samt å signalisere hvordan du ønsker at utviklingen skal være videre fremover.

For lederen:
Medarbeidersamtalen kan gi anledning til en planmessig og felles vurdering av siste års arbeidsresultater. Dette kan igjen gi et godt grunnlag for analyse av årsakssammenhenger og avdekke eventuelle forbedringsbehov samt dermed kunne iverksette de riktige endringstiltakene.

For bedriften:
Medarbeidersamtalene kan gi bedriften en bedre mulighet til å kunne iverksette vedtatt strategi samt tilpasse bedriften til skiftende markedsbetingelser samtidig som det lettere kan avstemme dette mot medarbeidernes egne behov og ønsker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar