Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2018

Tips og momenter for medarbeidersamtalen

-Ta dere god tid til forberedelsene - notér stikkord -Avsett 2-3 timer til gjennomføringen -Bestill et møterom der dere kan sitte uforstyrret -Konsentrer samtalen om det dere har muligheten til å påvirke -Husk å få frem både ris og ros og drøft hvilke faktorer som skaper tilfredshet/utilfredshet i arbeidssituasjonen -Ta utgangspunkt i nåsituasjonen og gjør en konkret beskrivelse av denne -Videre arbeider dere med å beskrive ønsket situasjon for neste planperiode -Dere står fritt til å ta opp alt det dere mener det er nødvendig å få belyst -Forhold som andre lettere kan gjøre noe med, formidles direkte til vedkommende -Vær så konkret som mulig !! Fyll i fellesskap ut en "Handlings- og utviklingsplan". Husk at medarbeidersamtalen skal være en dialog. Det stilles derfor store krav til begge parters evne til å kommunisere samt evne til å lytte og sette seg inn i hverandres synspunkter.

Prøv en medarbeidersamtale !

Litt om målene for medarbeidersamtalene Alle medarbeidere i bedriften bør ha en årlig medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. En medarbeidersamtale er en planlagt og systematisk samtale hvor begge parter på forhånd har forberedt hvilke forhold, problemer og utfordringer som de ønsker drøftet. Medarbeidersamtalen skal således kunne være en arena for konkret planlegging av den enkeltes totale arbeidssituasjon i den kommende perioden. Det er derfor viktig at arbeidsoppgaver, økonomiske og faglige arbeidsmål, samarbeidsforhold, kompetanseutviklingstiltak og forventninger til arbeidsresultater blir avklart. Medarbeidersamtalen krever god planlegging og systematikk samt ærlighet fra begge parter for at både bedriften og den enkelte skal få et utbytte av samtalen. For medarbeideren: Medarbeidersamtalen kan gi deg anledning til å få vurdert siste års arbeidsresultater. Samtidig skal samtalen bl.a. dreie seg om samarbeidsforhold og nødvendig faglig og personlig utvikling. Dette kan for

Trenger den lille bedriften et aktivt styre?

Bilde
Det er lovpålagt at aksjeselskaper skal ha et styre på minimum en, tre eller fem medlemmer, alt etter størrelsen på bedriften. Videre skal alle aksjeselskaper ha en styreleder, og det skal være registrert i Foretaksregisteret hvem dette er. Mange små bedrifter har et minimumsstyre, et styre "på papiret",  som i praksis ikke har møter eller jobber aktivt. I styret sitter kone, barn,  tante eller svigermor. En gründer kan si: Jeg trenger ikke å engasjere noen utenfra som skal stå over meg selv og ”stikke kjepper i hjulene” i en tilværelse som ellers er ubyråkratisk og dynamisk for bedriftslederen. Og attpåtil betale for det? Nei, takk! Her er det noe grunnleggende feil. Et styre skal selvsagt ikke skape vanskeligheter for bedriftslederen, men være en ressurs som bistår og hjelper ledelsen til å bli enda bedre og oppnå bedre resultater. Derfor skal styret være sammensatt av personer som arbeider godt sammen, både innbyrdes og med daglig ledelse. Et godt styre utarbeid